Make your own free website on Tripod.com
Games:

Game Boy
Pokémon Blue
Pokémon Red
Pokémon Pinball
Pokémon Yellow
Pokémon TCG
Pokémon Gold
Pokémon Silver
Pokémon Puzzle
Pokémon Crystal
Pokémon Green
Pokémon Go! Go!

Nintendo 64
Pokémon Snap
Pokémon Stadium
Super Smash Bros.
Pokémon Puzzle
Hey You, Pikachu!
Pokémon Stadium 2
Pokémon Stadium 3 (jap)
Pokémon Stadium 2 (jap)
Pokémon Stadium (jap)

Hardware:

Pokémon Yellow GBC
Pokémon Stadium Battle
  Set

Pikachu 64
Pokémon Gold/Silver GBC

Pokédex:

Pokémon 1-151
Pokémon 152-251
Annon #201

TV Show:

The characters
Episode summaries

Misc:

Codes
PGZ's Forum
Link to me
Win my award
Poll
Sign guestbook
View guestbook
Email me
  ICQ:38414756
 

Links:

 

Topsites:

 
 pokemontop50

Pokémon 152-251:


Hold your mouse over any picture to see that Pokémon's Japanese name and number.

All of these Pokémon are featured in Pokémon Gold and Silver along with the
    original 151.


#152 Chikorita #153 Beirifu #154 Meganiumu #155 Hinoarashi #156 Magumarashi #157 Bagufun #158 Waninoko #159 Arigeitsu #160 Odairu #161 Otachi #162 Ootachi #163 Hoot-Hoot #164 Yorunozuko #165 Rediba #166 Redian #167 Itomaru #168 Ariadosu #169 Kurobatto (evolved Golbat) #170 Chonchi #171 Randan #172 Pichu (pre-Pikachu) #173 Pi (pre-Clefairy) #174 Pupurin (pre-Jigglypuff) #175 Togepi #176 Togechikku #177 Neiti #178 Neitio #179 Meripu #180 Mokoko #181 Denryu #182 Kireihana (evolved Vilplume) #183 Marril #184 Mariruri #185 Usocky #186 Nyrotono #187 Hanekko #188 Popokko #189 Watakko #190 Eipamu #191 Himanatsu #192 Kimawari #193 Yanyanma #194 Upaa #195 Nuoo #196 Eebi (evolved Eevee-psychic) #197 Buraki (evolved Eevee-evil) #198 Yamikarasu #199 Yadoking (evolved Slowbro) #200 Muuma #201 Annon (One of 26 forms for each letter of the alphabet) #202 Soonansu #203 Kirinriki #204 Kunugidama #205 Foretosu #206 Nokotchi #207 Guraiga #208 Hanageru #209 Snub Bull #210 Guranburu #211 Harisen #212 Hassamu #213 Tsubotsubo #214 Herakurosu #215 Nyura #216 Himeguma #217 Ringuma #218 Magumaggu #219 Magukarugo #220 Urimu #221 Inomu #222 Sanigo #223 Deppouo #224 Okutan #225 Deribato #226 Mantain #227 Eamudo #228 Derubiru #229 Heruga #230 Kingudora (evolved Seadra) #231 Gomazou #232 Donfan #233 Porygon2 #234 Oddoshishi #235 Doburu #236 Barugi #237 Kapoera #238 Machuru (pre-Jynx) #239 Elekid (pre-Electabuzz) #240 Bubi (pre-Magmar) #241 Mirutank #242 Hapinasu (evolved Chansey) #243 Raikou #244 Entei #245 Suikun #246 Yookirasu #247 Sanagirasu #248 Bangirasu #249 Lugia #250 Houou #251 Serebi